Visie op psychogeriatrische zorg door Multimaat

Zorgconcept

In de psychogeriatrie gaat het om oudere mensen bij wie, naast vaak een afname in lichamelijke mogelijkheden, ook een vermindering van de cognitieve mogelijkheden centraal staan. Diverse functies binnen het cognitief (zie kader) presteren zoals denken, taal, waarnemen, die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren nemen af in kwaliteit of gaan geheel verloren. Wat aan cognitieve vaardigheden verloren is gegaan kan niet worden hersteld; fysieke tekorten kunnen (gedeeltelijk) herstellen. Begeleiding door derden wordt dan vaak in brede zin noodzakelijk.

Om een goede vorm van begeleiding te kunnen geven is een inventarisatie van de tekorten noodzakelijk. Vanuit deze informatie kan naar een mogelijke vorm van aanpassing binnen de tekorten worden gezocht.

De kennis van wat er precies verandert in de hersenen lijkt (nog) onvoldoende duidelijk. Wel is duidelijk dat de verandering uiteindelijk leidt tot het niet meer zelfstandig kunnen functioneren door bv het niet meer kunnen aanbrengen van een goede dag structuur.

Het concept waarbij eerst tekorten goed in kaart worden gebracht en daarna de wijze van ondersteuning op individuele basis wordt ingevuld wordt nog onvoldoende gebruikt. Het in kaart brengen van tekorten binnen verschillende cognitieve en lichamelijke functies heeft baat bij een multidisciplinaire vorm van werken en overleg in het zoeken naar een goede vorm van behandeling / ondersteuning.

De vormgeving hiervan hangt af van de gevonden tekorten en zal per individu verschillend zijn.

Cognitie betekent letterlijk kennen. Anders gezegd: het vermogen om kennis te krijgen uit iemands omgeving door het waarnemen van gebeurtenissen en deze gebeurtenissen te verwerken door het denken. Bij het verwerken van de informatie zijn gezonde hersenen van groot belang

Een aanpak op al deze gebieden tegelijk door verschillende disciplines met een specifieke deskundigheid van de professionals in een goede vorm van onderlinge samenwerking, biedt daarom de beste resultaten.

Een kleinschalig team is het beste in staat om goed op elkaar ingespeeld te raken, en goede (afspraken over) communicatie te realiseren. De toepassing van het bovengeschetste concept, door teamleden die bereid zijn tot samenwerken, ook over de grenzen van elkaars disciplines heen, heeft een bewezen meerwaarde voor het functioneren van de betrokken patiënten laten zien.

Het ziekteproces bij ouderen is niet statisch en zal leiden tot een steeds veranderend ziektebeeld. Op geleide hiervan zal de situatie van de cliënt regelmatig geëvalueerd moeten worden en de behandeling / ondersteuning indien nodig worden aangepast.

Vanuit de praktijk is duidelijk geworden dat bovenstaande opzet een reële mogelijk biedt tot verbetering van de zorg voor de betreffende groep ouderen.

MultiMaat

Juist die multidisciplinaire manier van werken is het sterke punt van MultiMaat. Het zorgconcept dat wij bieden houdt onder andere in dat we constant samenwerken en overleg hebben over de goede vorm van behandeling of ondersteuning. Juist omdat het ziekteproces niet statisch is moet de situatie van de client regelmatig geëvalueerd worden, waarna de behandeling of ondersteuning indien nodig zal worden aangepast. MultiMaat pakt alle gebieden en situaties tegelijk aan door verschillende disciplines met een specifieke deskundigheid van de professionals in een goede vorm van onderlinge samenwerking samen te brengen.

Ons kleinschalige team is het beste in staat om goed op elkaar ingespeeld te raken, en goede (afspraken over) communicatie te realiseren. De toepassing van het bovengeschetste concept, door teamleden die bereid zijn tot samenwerken, ook over de grenzen van elkaars disciplines heen, heeft een bewezen meerwaarde voor het functioneren van de betrokken patiënten laten zien.

Inschakelen

De Maatschap is niet gebonden aan een instelling en kan haar behandeling en begeleiding bieden in alle verblijfssituaties van de client, mits daar, wanneer de client in een instelling verblijft, ook met de instelling overeenstemming over is.

De Maatschap kan ingeschakeld worden na verwijzing door de huisarts of wanneer een instelling in het kader van de WLZ een client zorg en verblijf verleent en de behandeling en begeleiding door de Maatschap wil laten verrichten.

Kosten

De kosten hiervan komen ten laste van de instelling waar de client verblijft, waarbij de vergoeding vanuit de WLZ, voor het deel behandeling en begeleiding, toegestaan wordt door het Zorgkantoor op basis van de kwaliteit welke Multimaat levert.

Indien cliënt met een WLZ indicatie is opgenomen in een instelling komen de kosten ten laste van de instelling.

Verslaglegging is conform de normen van de beroepsgroepen welke hieraan gesteld worden.
Verwijzers ontvangen een rapportage van de bevindingen en adviezen of behandel voorstellen en resultaten, met een compacte samenvatting aan het einde.